Χειρολαβές

Bien Air
Εμφυτευμάτων 20:1

Μικρομότορ

Bien Air
Μικρομότορ MX-i