Εξοπλισμός

Laser – Ηλεκτροτόμος

Χειρολαβές

Bien Air
Εμφυτευμάτων CA 20:1

Αυτόκαυστα

TecnoGaz
Onyx 7.0

TecnoGaz
Europa B Evo 24

Αποστείρωση

Αποστείρωση